DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Activitati

A1 - Managementul proiectului - activitate transversala

Subactivitati

A1.1-Coordonarea si monitorizarea activitatilor specifice ale proiectului.

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / ASOCIATIA EURO TRAINING BRAILA / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate are drept obiectiv evaluarea rezultatelor si indicatorilor prin urmarirea celor 5 faze definite de metodologia PMI: initiere, planificare, executie, control si inchiderea proiectului. In mod concret, in aceasta etapa se vor realiza urmatoarele sarcini:
- constituirea echipei de implementare;
- planificare, verificare si control al activitatilor din cadrul proiectului;
- intalniri de monitorizare cu partenerii, intalniri periodice cu echipa de implementare proiectului;
- evaluare interna permanenta a derularii proiectului, definire stakeholderi, elaborare plan detaliat etc.

A1.2-Activitati de informare si publicitate a proiectului.

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Prezenta subactivitate urmareste indeplinirea masurilor specifice pentru respectarea cerintelor privind informarea si publicitatea proiectului. Astfel, se va asigura vizibilitatea, informarea si publicitatea proiectului, a activitatilor si beneficiilor. Vor fi intocmite si lansate 2 comunicate de presa la inceperea si finalizarea proiectului, vor fi informati reprezentati ai mass-mediei, administratiei publice, agenti economici, someri si alte persoane interesate. Se vor printa 50.000 flyere.
De asemenea, se va face publicitate in social media Facebook, Twitter, Instagram). Se va organiza 1 conferinta la finalizarea implementarii proiectului, pentru a asigura diseminarea rezultatelor finale catre alti actori relevanti de pe piata. Toate materialele publicitare, precum si materialele repartizate participantilor vor informa asupra surselor de finantare, in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.

A1.3-Planificarea si gestionarea achizitiilor

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate consta in realizarea achizitiilor in cadrul proiectului; Acestea se vor desfasura respectand principiile cadrului legislativ european: transparenta, tratamentul egal,
eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii etc. Printre etapele cheie mentionam: Elaborarea planului de achizitii si a caietelor de sarcini, documentatiei pentru ofertanti; Lansarea procedurilor de achizitie; Realizarea contractelor si urmarirea modului de
implementare a acestora.

A1.4-Managementul riscurilor

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate presupune realizare risk logului si monitorizarea evenimentelor incerte, fie ele de natura operationala sau cauzate de factori externi. Include prezentarea si urmarirea notificarilor, actelor aditionale, ce preintampina blocajele in cadrul proiectului. Presupune validarea tuturor etapelor prin obtinerea sign-offului din partea tuturor stakeholderilor, pentru a evita invalidarea rezultatelor si pentru asigirarea sustenabilitatii.

A2 - Activitati administrative (activitate transversala)

Subactivitati

A2.1-Activitati administrative (activitate
transversala)

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / ASOCIATIA EURO TRAINING BRAILA / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate transversala include toate sarcinile administrative ale personalului suport, ce sprijina demersurile managerului de proiect: expert achizitii publice, responsabil financiar, asistent manager. contabil, secretara etc. La nivel financiar, va corespunde cheltuielilor forfetare (maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

A3 - Derularea unei activitati integrata de identificare, recrutare si mentinere a persoanelor in grupul tinta

Subactivitati

A3.1-Organizare si desfasurare campanie
media DELTA Succes: Evenimente in
comunitate

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / ASOCIATIA EURO TRAINING BRAILA / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate vizeaza realizare unei campanii de recrutare, informare si constientizare a grupului tinta, la nivelul judetelor Braila, Galati si Buzau. Aceasta va consta in derularea a 10 workshopuri de informare si constientizare, precum si derularea de interviuri telefonice sau "door to door", ce se vor solda prin completari de chestionare. De asemenea, se vizeaza distribuirea unei brosuri "DELTA Succes", ce detaliaza beneficiile formarii si crearii unei cariere de succes. Se vizeaza de asemenea, organizarea unui workshop de bune practici (3 ore), unde persoane dezavantajate isi impartasesc experienta si exemplifica ce a insemnat in viata lor integrarea pe piata muncii. (25 participanti).


A3.2-Identificare, recrutare si mentinere a
persoanelor in grupul tinta

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / ASOCIATIA EURO TRAINING BRAILA / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate vizeaza recrutarea, selectia si inregistrarea GT din judetele de implementare, Regiunea Sud-Est (Braila, Galati si Bz) si va fi desfasurata prin intermediul a 5 Consultanti RU. In acest sens, se vor analiza documentele ce dovedesc apartenenta la grupul tinta, si membrii GT vor fi asistati in vederea completarii formularelor de inscriere in proiect. Se va selecta grupul tinta respectand principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii si se vor intocmi dosarele individuale si baza de date electronica.Se vor analiza nevoile de formare, evaluare si certificare de competente, ocupare in vederea imbunatatirii nivelului de competente si cresterea nivelului de calificare, integrarea durabila pe piata muncii a GT. Se va stabili o colaborare cu specialistii din cadrul SPO, AJOFM-urile din judetele de implementare, in baza unui protocol incheiat intre ANOFM prin unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa si beneficiar. Recrutarea GT se va realiza prin urmatoarele masuri: a) se vor tipari materiale informative (chelt indirecte) care sa explice beneficiile si obiectivele tuturor cursurilor prevazute in proiect; b) se va crea si un portal pentru participanti ce va permite inscrierea acestora pe activitati/cursuri, calnedarul cursurilor; c) se vor realiza deplasari pe teren pentru identificare persoane; d) se vor stabili intalniri cu persoanele informate in cadrul activitatii 1.1, iar cei care indeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi inscrisi direct in grupul tinta. Prin utilizarea portalului pentru recrutare si inscriere GT se atinge tema orizontala "Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale", promovandu-se independenta informatica si autogestiunea cunoasterii.


A3.3-JOB-HUB - Crearea unei retele de
parteneri pentru dezvoltarea unor modele
inovative de absorbtie a persoanelor
inactive pe piata fortei de munca

28 Decembrie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Subactivitatea Job-Hub are drept scop promovarea inovarii sociale prin crearea unei retele de parteneriate pentru integrarea GT someri pe piata fortei de munca si dezvoltarea de modele de afaceri noi ce pot creste ocuparea din zona SE . Activitatea consta in crearea a 12 parteneriate/retele/platforme de colaborare cu actori relevanti ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public. In vederea consolidarii acestor parteneriate se vor organiza 4 intalniri cu reprezentantii desemnati ai partenerilor identificati la nivel national / regional / local, precum si prin elaborarea si distribuirea a 150 de brosuri in acest sens. Mai mult, activitatea prezenta are drept scop inscrierea beneficiarului si partenerilor intr-o retea de organizatii care promoveaza inovarea sociala si integrarea prin implicarea in politici publice prin care sunt aduse metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate / etnice precum si valorificarea oportunitatilor locale.

A4 - Organizarea si derularea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Subactivitati

A4.1-Servicii de informare si consiliere -
Sesiuni individuale si in grup de informare
si consiliere

28 Iunie 2018 - 27 Noiembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate consta in derularea de sesiuni individuale si de grup cu cei 460 de participanti. Activitatea se va desfasura pe parcursul a 17 luni si va fi coordonata de 3 experti consiliere. Consta in urmatoarele etape: I. Inregistrarea si consilierea persoanelor. II. Informare asupra posibilitatilor de dezvoltare personala. III. Elaborarea profilului ocupational - identificare puncte tari si puncte slabe. IV. Eliberare de recomandari pentru a urma programele de formare ale proiectului si a participa la sedintele de mediere. V. Monitorizare si sprijin dezvoltare profesionala Aceasta activitate se va desfasura prezential, fiind desfasurata de catre Solicitant in SE, urmand ca resursele dedicate acestei activitati sa fie folosite pentru continuarea acesteia si dupa finalizarea proiectului. materialele de consiliere vor fi disponibile si online, pe portalul proiectului.


A4.2-Servicii de mediere

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate consta in furnizarea serviciilor de mediere pentru minim 350 de persoane din GT, care au urmat sedintele de consiliere si formare. Se va desfasura la nivelul celor 3 judete, fiind subcontractata. Activitatea va consta din urmatoarele masuri:a, Crearea unei baze de date cu locurile de munca vacante din zonele de implementare si actualizarea acesteia (L2-L18); b. Facilitarea relatiei cu potentialii angajatorii si participarea la interviuri de angajare (L4-L18); c) Organizarea a 5 burse LM (L7-L18).

A5 - Furnizarea programelor de formare profesionala continua

Subactivitati

A5.1-Furnizarea programelor de formare
profesionala continua

28 Iunie 2018 - 27 Decembrie 2019 / ASOCIATIA EURO TRAINING BRAILA / RU EUROPE SRL

Activitatea de formare se va desfasura in cadrul Regiunii Sud-Est (Braila, Galati si Buzau), avand drept obiectiv imbunatatirea nivelului de competente si cresterea nivelului de calificare a unui numar de 430 de someri care participa la programe de formare profesionala / cursuri de calificare. Activitatea cuprinde urmatoarele etape:

(a) inscrierea la programele de formare profesionala; (b) verificare/tiparire manuale; (c) organizare grupe de curs, intocmirea notificarilor si inregistrarea grupelor la Comisia de autorizare, stabilire orar, frecventa, etc. (d) desfasurare curs, (e) monitorizare desfasurare curs de catre specialistul formare, (f) examinare cursanti, (g) scrierea si eliberare certificatelor de absolvire. Specialistii in formare vor monitoriza activitatea formare profesionala prin verificarea documentelor: dosarele cursantilor, listele de prezenta la cursuri, graficul de desfasurare al cursurilor, procesele verbale ale sesiunilor de examinare. Calitatea serviciului oferit va fi evaluata in urma analizarii chestionarelor de satisfactie aplicate pe esantion de cursanti. Se vor oferi 31 cursuri de calificare (autorizate ANC) pentru 430 de participanti, dupa cum urmeaza:
1. Agent de securitate – 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 6 grupe x 14 particip = 84
2. Operator introducere validare prelucrare date - 6 luni calificare – nivel 3 –720 de ore – 2 grupe x 12 particip = 24
3. Frizer - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 4 grupe x 14 particip = 56
4. Patiser - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 3 grupe x 14 particip = 42
5. Confectioner asamblor articole din textile - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 2 grupe x 14 particip = 28
6. Lucrator in comert - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 8 grupe x 14 particip = 112
7. Sudor electric - 3 luni calificare - niv 2 - 3 grupe x 14 particip = 42 particip
8. Lucrator finisor in constructii - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 3 grupe x 14 particip = 42
Mentionam ca toate programele de formare se regasesc in anexele Planului national de formare profesionala aferent anului 2017, elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cf. indicatiilor GSCS. Cursurile de Ag securitate, Frizer, Lucrator in comert si Patiser se regasesc in Planul de formare pt toate cele 3 judete. Cursurile care se afla in planul de formare aferent unui sg judet, se vor derula doar in acele jud: Cursul de OIPV si Lucr finisor constr- jud BR, Confectioner asamblor textile si Sudor electric - jud GL si Br. Prin cursurile de Operator Introducere, validare si prelucrare date si Lucrator in comert,ce au module de TIC se contribuie la atingerea temei orizontale "Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale" si temei secundare Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii.notificarilor si inregistrarea grupelor la Comisia de autorizare, stabilire orar, frecventa, etc. (d) desfasurare curs, (e) monitorizare desfasurare curs de catre specialistul formare, (f) examinare cursanti, (g) scrierea si eliberare certificatelor de absolvire. Specialistii in formare vor monitoriza activitatea formare profesionala prin verificarea documentelor: dosarele cursantilor, listele de prezenta la cursuri, graficul de desfasurare al cursurilor, procesele verbale ale sesiunilor de examinare. Calitatea serviciului oferit va fi evaluata in urma analizarii chestionarelor de satisfactie aplicate pe esantion de cursanti. Se vor oferi 31 cursuri de calificare (autorizate ANC) pentru 430 de participanti, dupa cum urmeaza:
1. Agent de securitate – 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 6 grupe x 14 particip = 84
2. Operator introducere validare prelucrare date - 6 luni calificare – nivel 3 –720 de ore – 2 grupe x 12 particip = 24
3. Frizer - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 4 grupe x 14 particip = 56
4. Patiser - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 3 grupe x 14 particip = 42
5. Confectioner asamblor articole din textile - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 2 grupe x 14 particip = 28
6. Lucrator in comert - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 8 grupe x 14 particip = 112
7. Sudor electric - 3 luni calificare - niv 2 - 3 grupe x 14 particip = 42 particip
8. Lucrator finisor in constructii - 3 luni calificare – nivel 2 – 360 de ore – 3 grupe x 14 particip = 42

Mentionam ca toate programele de formare se regasesc in anexele Planului national de formare profesionala aferent anului 2017, elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cf. indicatiilor GSCS. Cursurile de Ag securitate, Frizer, Lucrator in comert si Patiser se regasesc in Planul de formare pt toate cele 3 judete. Cursurile care se afla in planul de formare aferent unui sg judet, se vor derula doar in acele jud: Cursul de OIPV si Lucr finisor constr- jud BR, Confectioner asamblor textile si Sudor electric - jud GL si Br. Prin cursurile de Operator Introducere, validare si prelucrare date si Lucrator in comert,ce au module de TIC se contribuie la atingerea temei orizontale "Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale" si temei secundare Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii.


A5.2-Derularea pe platforma e-Learning a
2 module privind Nediscriminarea si
dezvoltarea durabila

1 August 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate prevede constientizarea celor 460 de persoane din GT cu privire la importanta unor teme precum egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila prin parcurgerea a 2 module de cate 3 ore prin intermediul platformei de E-Learning a Solicitantului. Acttivitatea se va desfasura pe parcursul a 17 luni si va fi coordonata de 1 Monitor de E-learning, ce se va ocupa atat de garantarea accesului participantilor (creare cont utilizatori), cat si de asigurarea participarii acestora la ambele module, raspunzand solicitarilor membrilor GT. Aceasta subactivitate va contribui direct atat la atingerea temelor secundare Nediscriminarea, Inovarea Sociala (Dezvoltarea durabila), cat si Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicari, precum si la tema orizontala "Utilizarea TIC", promovandu-se independenta informatica si autogestiunea cunoasterii.

A5.3-Organizarea unei serii de ateliere
educationale si ludice pe tema Dezvoltarii
durabile: "O lume in schimbare"

1 Septembrie 2018 - 30 Octombrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta subactivitate consta in realizarea a 31 de workshopuri educationale si ludice pe tema dezvoltarii durabile: " O lume in schimbare". Acestea se vor desfasura pe parcursul a 4 ore, fiind organizate inainte de finalizarea etapei teoretice a fiecarui curs. Fiecare workshop consta din 2 module: a) Modul teoretic si informativ - detaliaza ce inseamna dezvoltarea durabila prin notiuni teoretice si exemplificarea acestora prin cazuri reale, consecintele iresponsabilitatii si beneficiile unei societati sustenabile. b) Modul ludic - propune scenarii imaginare prin care participantii pot experimenta consecintele nefaste ale impactului uman asupra planetei. Responsabil de desfasurarea acestei subactivitati este 1 expert in dezvoltarea durabila/protectia mediului, care va elabora si continutul pt 1 brosura pe aceeasi tema, ce va fi distribuita in 400 ex. Aceasta subactivitate va contribui direct atat la atingerea temei secundare Inovarea Sociala (Dezvoltarea durabila), cat si la atingerea temei orizontale Dezvoltarea durabila.

A6 - Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (non-formale si/sau informale)

Subactivitati

A6.1-Evaluarea si certificarea
competentelor profesionale obtinute pe
alte cai decat cele formale (non-formale
si/sau informale)

1 Noiembrie 2018 - 31 Octombrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate va fi subcontracta, vizand imbunatatirea nivelului de competente prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal a 30 persoane din GT, in meseria de Ospatar, Zidar Pietrar Tencuitor si Bucatar (toate de niv 3). Aceste ocupatii au fost selectionate in urma incadrarii in anexele Planului national de formare profesionala aferent anului 2017, elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cf. indicatiilor GSCS (Ospatar se regaseste pt toate cele 3 jud, Bucatar - Gl si Bz si Zidar - Br). Procesul de evaluare se realizeaza prin faze consecutive si presupune aplicarea unor metode si instrumente de evaluare destinate recunoasterii cunostintelor si abilitatilor profesionale dobandite pe cai non-formale sau informale (fie la locul de munca, fie in mediul familial sau in timpul liber - fara sa fi urmat un program de formare profesionala in acest sens). Evaluarea se va realiza in felul urmator: Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisa ce va urmari testarea cunostintelor teoretice); intrebari orale si observare directa in conditii reale de munca sau simulare (proba practica ce va urmari verificarea deprinderilor practice); Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de munca/ portofoliu cu lucrari anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experientei profesionale).

A7 - Activitati proactive pentru mentinerea GT pe piata muncii - Activitati de acompaniament

Subactivitati

A7.1- Activitati de acompaniament

1 Octombrie 2018 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Aceasta activitate consta in derularea unor servicii, adresate exclusiv GT cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: servicii de asistenta (cresa, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea GT, pe durata prezentei acestuia la locul de munca - plata cresa/ gradinita / afterschool pentru 100 de copii aflati in grija membrilor GT. Activitatea se va desfasura pe parcursul a 15 luni, in toate cele 3 judete de implementare.


A7.2-Activitati de dezvoltare personala:
Life coaching si grupuri de sprijin reciproc

1 Februarie 2019 - 27 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL

Prin aceasta activitate se propune organizarea unor servicii de dezvoltare personala pentru cei 460 de participanti, ce au ca obiectiv consolidarea increderii de sine, a respectului fata de sine si fata de ceilalti. Astfel, se doreste impulsionarea participantilor in a se reintegra pe piata muncii. Aceasta activitate consta in derularea a 2 tipuri de servicii: a. Life coaching– 150 de persoane din grupul tinta participa la 3 sesiuni de coaching personal/dezvoltare personala si profesionala a cate 3 ore Aceste sesiuni au drept obiectiv consolidarea increderii de sine, a respectului fata de sine si fata de ceilalti. Aceste ateliere vor fi moderate de psihologi de profesie sau life coaches. Inscrierea la ateliere se va face in urma serviciilor de consiliere si orientare, pe baza recomandarilor. Total participanti: 150 (10 participanti/atelier) Total nr. ateliere: 45 (45 ateliere x 3 ore/atelier) b. Grup de sprijin reciproc "HELP-NET"- constituirea unei grupari de sprijin reciproc prin crearea unui grup prin retele de socializare/comunicare, prin care GT participanti se pot exprima liber si isi pot oferi ajutor prin similaritatea problemelor, intelegerea, acceptarea si sustinerea reciproca. Grupul va fi moderat de 1 specialist in angajare asistata. Utilizarea aplicatiilor si retelelor de socializare implica atingerea temei orizontale "Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale" si temei secundare Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii, promovandu-se independenta informatica si autogestiunea cunoasterii.

Contact

Titlul programului: Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Titlul proiectului: DELTA - DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est
Editorul materialului: RU EUROPE S.R.L
Data publicării: August 2018


Beneficiar: RU-EUROPE
Adresă: Bv. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bloc Duplex, Parter, Brăila
Tel: 0239 610 045; 0729 321 866
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


PARTENER: Asociația Euro Training Brăila
Adresă:  Str. Călărași nr.161, cam 61, Brăila
Tel: 0799 455 029
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Copyright © Delta | Realizat de OneTouch Advertising